Bookmark and Share Add to Favorites  

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

ศาลฏีกา

ความรู้เรื่องที่ดิน

          กฎหมายควรรู้

ที่ดินที่มีหลักฐานที่ดีที่สุด คือโฉนดที่ดิน  ซึ่งแสดงว่าบุคคลที่มีชื่อในโฉนดนั้น  เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน  โฉนดที่ดินนั้น มีทั้งโฉนดที่ดินด้านหลังสีดำและด้านหลังสีแดง   โฉนดที่ดินหลังแดง นั้นหมายถึงที่ดินที่มีข้อกำหนดห้ามโอนให้แก่กันตามกฎหมายภายในกำหนดเวลา 10  ปี นับแต่วันออกโฉนดที่ดิน  ดังนั้นหากมีการซื้อขายกันภายในกำหนดระยะเวลาห้ามโอน  การซื้อขายที่ดินย่อมตกเป็นโมฆะ ผู้ซื้อที่ดินย่อมไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ซื้อ
           ทางภาระจำยอม  หมายถึง  เจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งใช้ทางเดิน ผ่านที่ดินอีกแปลงหนึ่ง โดยสงบเปิดเผย ด้วยเจตนาจะให้เป็นทางภาระจำยอมในที่ดินแปลงที่เดินผ่าน ติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี  ทางเดินนั้นย่อมเป็นทางภาระจำยอม หากเจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกเดินผ่านปิดทางไม่ยอมให้ผ่าน เจ้าของที่ดินแปลงที่ใช้ทางเดินย่อมฟ้องขอให้เปิดทางและขอให้จดทะเบียนเป็นทางภาระจำยอมได้
            การได้มาซึ่งภาระจำยอมมี 3 วิธี คือ                    
           1.โดยนิติกรรม เป็นการตกลงระหว่างเจ้าของที่ดินที่จะให้ที่ดินแปลงหนึ่งตกอยู่ภายใต้ภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินอีกแปลงหนึ่ง โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้แล้วแต่คู่กรณีจะตกลงกัน
           2.โดยอายุความ  เป็นกรณีที่เจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งได้ใช้สอยที่ดินแปลงอื่น โดยสงบเปิดเผย และด้วยเจตนาจะให้ได้สิทธิภาระจำยอมในที่ดินแปลงนั้นติดต่อกันเป็นเวลา 10  ปี ย่อมได้ภาระจำยอมเหนือที่ดินแปลงอื่น
           3.โดยผลของกฎหมาย เช่นผู้ที่ปลูกโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริต มีสิทธิจดทะเบียนสิทธิเป็นภาระจำยอมเหนือที่ดินเฉพาะส่วนที่รุกล้ำ แต่ต้องเสียเงินเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของที่ดินที่รุกล้ำนั้น